O LÁZNÍCH ŘEKLI...

"Používám oba typy Clifton vodních lázní - míchané i nemíchané. Jsou ideální pro pomalou přípravu ryb s různými příchutěmi a kořením. Výsledek je vždy stejný, velmi jemná a úžasná chuť, šťavnatost, přirozené aroma a vůně. Neméně důležitá je i efektivita vaření z hlediska nákladů a minimalizace množství odpadu", říká TOM AIKENS majitel stejnojmenné restaurace oceněné Michelinskými hvězdami.

Celý článek

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Vodní lázeň Clifton Food zvítězila v prestižní soutěži Caterer & Hotelkeeper Equipment & Supplies Excellence Awards 2009.

Tato prestižní soutěž oceňuje inovativní produkty v oblasti profesionálních gastronomických zařízení, které mají přínos k rozvoji stravovacích služeb.

Celý článek

Tým Britské kulinářské federace získal 35 medailí na světové kuchařské olympiádě, která se konala v Erfurtu v říjnu 2008. Tým používal k vaření výhradně Clifton Food míchané, nemíchané a duo vodní lázně.

Celý článek

 

 

KONTAKT
LABtechnik,s.r.o.
Kamenice 771/34
62500 Brno
 547 253 119
E-mail: info@labtechnik.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto všeobecné obchodní dodací a servisní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi dodavatelem LABtechnik,s.r.o., se sídlem Kamenice 771/34, identifikační číslo: 25330586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS BRNO, oddíl C, vložka 26340 (dále jen „dodavatel“) na straně jedné a odběratelem – jakákoliv fyzická či právnická osoba (dále jen „odběratel“) na straně druhé, která si objedná nebo zakoupí produkt. Produktem se rozumí zboží nebo služby, které jsou nebo mají být dodavatelem odběrateli dodány. Každá objednávka odběratele bude považována dodavatelem jako právně závazná smlouva (dále jen „smlouva“). Dodavatel akceptuje písemné objednávky na výše uvedenou poštovní adresu, elektronicky na adresu info@labtechnik.cz, info@sousivde.cz nebo z elektronického produktového katalogu uvedeného na webových stránkách www.sousvide.cz , e-sousvide.cz.

1.2 Znění podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy odběratel svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. SMLOUVA

3.1 Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem je dán vzájemně uzavřenou smlouvou, která odpovídá dále uvedeným podmínkám. Tento smluvní vztah nebude vázán žádnými dalšími podmínkami a dodatky odběratele uvedenými ve vzájemné korespondenci. Jakákoliv odchylná ujednání ve smlouvě musí být schválena statutárním zástupcem dodavatele nebo jím pověřenou osobou. U dodávek zboží nad částku 100000,00 Kč bez DPH musí být uzavřená kupní smlouva v písemné podobě.

3.2 Dodavatel se zaručuje, že dodané produkty budou ve stanovené kvalitě, že je vlastníkem produktu a vlastnické právo na produkt převede na odběratele.

3.3 Smlouva obsahuje přesný popis, specifikaci produktu a katalogové číslo. Každá smlouva je dodavatelem vždy potvrzována elektronickou formou nebo písemně.

3.4 V případě změn produktu nebo jeho inovace dodavatel vyrozumí odběratele o těchto změnách. Pokud tyto změny nezhoršují vlastnosti nebo parametry produktu a které nevedou k navýšení ceny, může dodavatel provést tuto změnu bez souhlasu odběratele. V ostatních případech může dodavatel provést změny pouze po dohodě a písemném odsouhlasení odběratelem.

3.5 Odstoupení od smlouvy je možné pouze po dohodě s dodavatelem. Dodavatel v tomto případě má právo účtovat odběrateli skutečně vzniklé náklady spojené s odstoupením od smlouvy odběratelem.

 

4. CENA

4.1 Ceny jednotlivých produktů jsou uváděny v českých korunách bez i s DPH a platí podle aktuální cenové nabídky, případně ceníků uvedených v elektronickém produktovém katalogu. Produkty, které jsou uvedeny s nulovou cenou nelze z elektronického produktového katalogu objednat. Cenu produktu sdělí dodavatel na základě poptávky zaslané e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách dodavatele v sekci kontakty. Ceníky uvedené v elektronickém produktovém katalogu jsou informativní a jsou platné k datu vydání. Dodavatel neručí za chyby vzniklé při tvorbě produktových katalogů.

4.2 Dodavatel má právo na změnu ceny v případě zvýšení daní, jakéhokoliv kolísání kurzů měn nebo jiných dodavatelem neovlivnitelných podmínek, které mohou nastat před odesláním zboží.

4.3 Odběratel je povinen si zkontrolovat všechny informace včetně ceny uvedené v cenové nabídce dodavatele a v případě shledání nesprávných informací neprodleně kontaktovat dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo opravit v cenové nabídce nesprávně uvedené ceny v elektronickém produktovém katalogu. V tomto případě má odběratel právo takovou objednávku zrušit nebo již dodaný produkt vrátit na základě dodavatelem daného postupu pro zrušení objednávky, případně vrácení produktu.

4.4 Ceny jsou uvedeny včetně nákladů na dopravu do místa určení odběratelem v ČR s výjimkou objednávek do částky 4000,00 Kč bez DPH, kde za náklady spojené s balením a dodáním zboží bude účtován poplatek ve výši 150,00 Kč bez DPH.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ PRODUKTU

5.1 Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli produkt a současně na něj převést vlastnické právo dle jeho objednávky a na základě dodavatelem potvrzené smlouvy. Dodavatel dodá produkt v co možná nejkratším termínu v návaznosti na dostupnost produktu u výrobce. Předpokládaný termín dodání je vždy uveden v cenové nabídce dodavatele. Jakýkoliv termín dodání produktu je pouze datem předpokládaným a dodavatel není odpovědný za jakékoliv vydaje či škody způsobené odběrateli v důsledku zpoždění dodání produktu nebo jeho částí způsobeného okolnostmi, které dodavatel nemůže ovlivnit. Odběratel nemá právo odmítnout produkt nebo jeho část z důvodu nedodržení termínu dodání uvedeného v cenové nabídce.

5.2 Přechod vlastnického práva přechází na odběratele dnem dodáním produktu přepravcem nebo zástupcem dodavatele. Odběratel je povinen produkt zkontrolovat a potvrdit podpisem převzetí přepravních dokumentů přepravci nebo dodacího listu zástupci dodavatele. Tímto podpisem odběratel potvrzuje řádné převzetí produktu, uvedený počet balení dle průvodních dokumentů a nepoškozenost ochranných obalů.

5.3 V  případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Produkty nevyžadující odbornou instalaci technikem má odběratel právo reklamovat poškození nebo neúplnost dodávky produktu nejpozději do 24 hodin od dodání. V případě shledání poškození přepravního obalu a/nebo svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky odběratel tuto zásilku nepřevezme a reklamuje přímo u příslušného přepravce. Dodavatel je vždy nápomocen při těchto typech reklamací.

5.5 Produkty vyžadující odbornou instalaci technikem dodavatele je odběratel povinen poskytnout potřebnou součinnost. Instalace bude dodavatelem provedena nejpozději do 7 dnů od dodání produktu. V případě, že odběratel odmítne instalaci technikem je dodavatel oprávněn neuznat záruku na případné závady způsobené nesprávnou instalací.

5.6 V případě, že součástí dodávky produktu je software, dodavatel poskytne odběrateli jednu licenci k instalaci na jeden počítač a odběratel je oprávněn použít tento software pouze k danému účelu. Licence je poskytována v souladu s příslušnými licenčními podmínkami daného software a odběratel přebírá kompletní odpovědnost za jejich porušení.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cenu za dodání každého produktu zaplatí odběratel převodem na účet dodavatele do 14 dnů od data zdaniteného plnění (dodání produktu), není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Cena je považována za uhrazenou dnem připsání celkové ceny na účet dodavatele.

6.2 V případě nedodržení data splatnosti má dodavatel právo účtovat odběrateli dle smlouvy úrok ve výši 0,1% za každý den prodlení a to až do doby plné úhrady ceny za produkt na účet dodavatele. Dodavatel je oprávněn zastavit dodávky dalších nevyřízených objednávek dokud nebude předmětná dodávka uhrazena v celkové výši. V případě prodlení s platbou o více než 14 dnů po datu oficiální splatnosti má dodavatel právo zrušit další nevyřízené objednávky odběratele.

6.3 Dodavatel si vyhrazuje právo u nového, neregistrovaného či neschváleného odběratele požadovat zálohovou platbu nebo platbu formou hotovosti či dobírky. U nestandardních dodávek produktů si dodavatel vyhrazuje právo zálohové platby.

 

7. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Dodavatel odpovídá odběrateli, že produkt při převzetí nemá vady a že po dobu záruční lhůty bude produkt způsobilý ke smluvenému účelu použití. Záruční lhůta může být pro různé produkty odlišná a je vždy uvedena v záručním listu, dodaného společně s návodem k obsluze. Není-li uvedeno jinak záruční lhůta u produktů činí 12 měsíců, u spotřebního materiálu činí 6 měsíců. Záruční lhůta na produkty, které jsou vedené jako náhradní díly činí 6 měsíců. Záruční lhůty počínají běžet od data převzetí produktu odběratelem.

7.2 Dojde-li k vadě na produktu nebo produkt neodpovídá daným požadavkům je odběratel povinen neprodleně písemně informovat dodavatele o této skutečnosti. Dodavatel je povinen daný produkt zkontrolovat a prokáže-li se, že produkt byl v době dodání vadný, dodavatel dle svého uvážení tento produkt opraví nebo nahradí.

7.3 Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé z vad produktu, pokud odběratel vadu sám způsobil, nebo vznikly zejména těmito způsoby:

produkt byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození nesprávným užíváním, použitím nevhodného a/nebo prošlého spotřebního materiálu, má-li dodavatelem uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku, poškozením způsobeným vniknutím vody nebo poškozením způsobené třetí mocí, přepětím v rozvodné síti, nedbalostním nebo náhodným poškozením jinou osobou než osobou dodavatele.

7.4 V případě výskytu vady, za kterou dodavatel odpovídá, má odběratel právo uplatnit reklamaci v provozovně dodavatele, ve vyjímečných případech odběratele. Produkt musí být dodán k reklamaci čistý a dekontaminovaný. V opačném případě si dodavatel vyhrazuje právo reklamovaný produkt nepřevzít.

7.5 Dodavatel rozhodne o oprávněnosti reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Pokud bude reklamace uznána jako neoprávněná je odběratel povinen uhradit skutečně vynaložené náklady na předmětné reklamační řízení.

7.6 Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody včetně ušlého zisku, ať je či není vada předvídatená, kterou může odběratel utrpět v souvislosti s vadou a/nebo případnou nefunkčností dodaneho produktu.

7.7 Odběratel souhlasí s těmito podmínkami a souhlasí s vhodností produktu pro účely dodání dalším zákazníkům. Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody a další důsledky použití produktu třetí osobou k němuž produkt není určen.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. ) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, případně požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Doručování elektronickou formou nebo písemně na adresu odběratele.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.2 Odběratel podpisem smlouvy prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek a souhlasí s nimi.

11.3 Kontaktní údaje a doručovací adresa dodavatele: Kamenice 771/34, 62500 Brno, adresa elektronické pošty info@labtechnik.cz, telefon 547253119.

 

V Brně dne 05.01.2015

 

Obchodní podmínky ke stažení